شماره حساب :

011318468009

میدان ده دی، خیابان رازی، مجتمع پزشکی رازی جهاددانشگاهی، درمانگاه تخصصی داخلی
05131997639
hepngo.ir
telegram